Statut

Statut Stowarzyszenia Podróżników CROTOS

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Podróżników CROTOS – zwane dalej CROTOS.

§ 2

Terenem działania CROTOS jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.

§ 3

CROTOS działa zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – oraz niniejszym statutem.

§ 4

 1. CROTOS posiada osobowość prawną.
 2. CROTOS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

CROTOS może używać pieczęci, znaku graficznego, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Cele i środki działania

§ 6

1. Celami CROTOS są:

a) propagowanie idei turystyki aktywnej,

b) wykorzystywanie edukacyjnego charakteru podróżowania,

c) wykorzystanie turystyki aktywnej do wzmocnienia współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej,

d) promowanie wybranych regionów w Polsce jako miejsce uprawiania turystyki aktywnej,

e) wykorzystanie turystyki aktywnej jako sposób integracji osób niepełnosprawnych,

f) upowszechnianie i rozwój idei wypraw o charakterze wyczynowym,
podnoszenie własnych umiejętności członków CROTOS w dziedzinie turystyki aktywnej i sportowej.

2. Sposobami realizacji celów statutowych CROTOS są:

a) organizacja przedsięwzięć turystycznych o charakterze masowym,

b) organizacja wypraw o charakterze wyczynowym,

c) organizacja cyklicznych pokazów slajdów i filmów podróżniczych, organizacja wystaw fotograficznych,

d) prowadzenie „podróżniczych lekcji geografii” w szkołach,

e) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania.

§ 7

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych CROTOS może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 8

Członkowie CROTOS dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych,

c) wspierających.

§ 9

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą. Aby uzyskać statut członka zwyczajnego należy:

a) wziąć udział w rowerowej CROTO-wyprawie organizowanej przez CROTOS;

b) być zaangażowanym w prace CROTOS przy organizacji kolejnej wyprawy tzn. zorganizować co najmniej 3 dni trasy CROTO-wyprawy lub zasłużyć się w jakiś inny sposób przy organizacji wyprawy;

c) decydującą moc prawną dotycząca przyznania statutu członka zwyczajnego CROTOS ma zatwierdzenie kandydatury uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenie złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju CROTOS. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu CROTOS. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające materialnie cele CROTOS, przyjęte w trybie określonym w ust. 1. Członkowie wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz CROTOS,

b) brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez CROTOS na zasadach określonych przez Zarząd CROTOS,

c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec Zarządu CROTOS.

2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 11

Członkowie CROTOS obowiązani są do:

a) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów CROTOS,

b) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokościach i terminach ustalonych przez Walne Zebranie CROTOS,

c) przestrzegania uchwał Zarządu CROTOS.

§ 12

1. Członkostwo w CROTOS ustaje w przypadku:

a) wystąpienia członka z CROTOS zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec CROTOS,

b) rozwiązania Stowarzyszenia,

c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

d) zalegania przez okres 6 miesięcy z zapłatą składki członkowskiej lub innych świadczeń,

e) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

f) wykluczenia decyzją większością głosów Walnego Zebrania Członków CROTOS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu, nieprzestrzegania uchwał władz CROTOS, działania na szkodę CROTOS (dotyczy utraty statusu członka zwyczajnego, honorowego i wspierającego).

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Członkowie Zebrania rozpatrują odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebranie jest ostateczna.

Władze CROTOS

§ 13

1. Władzami CROTOS są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społeczne i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

§ 14

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 2. z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 15

1. Najwyższą władzą CROTOS jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd CROTOS.

2. Walne zgromadzenie może być:

a) Zwyczajne,

b) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własne inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Powiadomienie o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Członków powinno mieć formę listu poleconego lub innego skutecznego sposobu co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad i zawierać informację zawartą o drugim terminie Walnego Zebrania, na którym uchwały zapadają większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków (zgodnie z §16 ust. 2).

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane i obradować wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się CROTOS;

b) wybór Zarządu CROTOS i Komisji Rewizyjnej;

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz;

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi CROTOS na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e) uchwalanie głównych kierunków i programów działania CROTOS;

f) ustalanie wysokości i terminów opłacania składki członkowskiej;

g) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków CROTOS;

h) nadawanie na wniosek Zarządu CROTOS godności członka honorowego i zwyczajnego;

i) odbieranie godności członka zwyczajnego, członka wspierającego i członka honorowego.

8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.

9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decydujący głos ma przewodniczący Walnego Zebrania.

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Warunkiem ważności uchwał Walnego Zebrania Członków jest ich zgodność z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa.

§17

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków.
 2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
 3. Wybór Zarządu następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków, a Zarząd spośród siebie wybiera Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika.
 4. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 18

Do kompetencji Zarządu CROTOS należy:

 1. reprezentowanie CROTOS na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie całokształtem działalności CROTOS;
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami CROTOS;
 4. nabywanie, zbywanie i obciążanie przedmiotów majątku ruchomego i nieruchomego oraz zaciąganie innych zobowiązań majątkowych;
 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych CROTOS.
 6. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych CROTOS;

§ 19

Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej dwóch członków. Przy obecności wszystkich członków Zarządu uchwały podejmowane są większością głosów, natomiast w przypadku obecności minimalnej liczby członków do ważności uchwały, wymagana jest zgoda obu członków w przeciwnym razie uchwała nie zostaje podjęta.

§ 20

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat, a jej wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. W jej skład wchodzą trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Członkowie Komisji spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji i działają na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności CROTOS.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie dotyczące kontroli, o której mowa w ust. 2.
 4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie dotyczące działalności władz CROTOS i zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi CROTOS.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądanie zwołania posiedzenia Zarządu.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Komisji. W przypadku nieobecności jednego z członków wymagana jest zgoda obu pozostałych członków, w przeciwnym razie uchwała nie zostaje podjęta.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  – być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  – być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 21

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków CROTOS. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.
Majątek i fundusze CROTOS

§ 22

1. Majątek CROTOS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Fundusz CROTOS powstaje z:

a) darowizn, dotacji, zapisów, ofiarności publicznej, dochodów z własnej działalności oraz dochodów z majątku CROTOS;

b) składek członków CROTOS.

§ 23

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany są podpisy dwóch osób spośród Zarządu CROTOS łącznie.

Postanowienia końcowe

§ 24

Uchwała o rozwiązaniu się CROTOS powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

§ 25

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§ 26

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi CROTOS.

§ 27

Znakiem graficznym CROTOS jest bordowo-żółty napis CROTOS, poniżej którego umieszczono napis wersalikami CROTOS – TRAVELLERS ASSOCIATION zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.